Dôležité termíny

Termín pre zasielanie abstraktov je predĺžený do 15. júna 2012.

Akcia

Konečný termín

Poznámka

Záväzná prihláška

31.5. 2012

Cez web stránku

Úhrada vložného

15.6. 2012*

Zaslanie abstraktov do zborníka z konferencie

31.5.2012

Zaslanie článkov do Acta Fytotechnica et Zootechnica

31.5.2012

Úhrada nákladov na vybranú exkurziu

5. 9. 2012

Pri registrácii

*Vložné pri úhrade po 15.6. 2012 sa zvyšuje podľa údajov uvedených vyššie