Vložné

Vložné na konferenciu je nasledovné:

Kategória

Vložné uhradené

do 15.6. 2012

Vložné uhradené po 15.6. 2012

(príp. pri registrácii – v hotovosti)

Riadne vložné

140,- Eur

170,- Eur

Študenti (doktorandi)

80,- Eur

110,- Eur

Vložné zahŕňa:

  • využívanie priestorov konferencie
  • vydanie zborníka abstraktov
  • vydanie špeciálneho čísla vedeckého časopisu Acta Fytotechnica et Zootechnica
  • informačné a pracovné materiály pre účastníkov pri registrácii
  • občerstvenie počas konferencie
  • obedy na 1. a 2. deň konferencie
  • spoločenský večer
  • ostatné režijné náklady súvisiace s organizáciou konferencie

Náklady na exkurziu v 3. deň konferencie si hradí každý účastník podľa výberu exkurzie, v hotovosti, pri registrácii v 1. deň konferencie. Počet účastníkov je obmedzený (Komárno max. 45 účastníkov, Topoľčianky – max. 50). Prednosť majú účastníci ktorí sa v elektronickej záväznej prihláške prihlásia skôr. Aktuálny počet prihlásených účastníkov resp. voľných miest bude uvedený na web stránke

ÚHRADA VLOŽNÉHO

Účastník zo Slovenska
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 09 Bratislava
Č. účtu príjemcu platby: 7000066247/8180
Variabilný symbol: 02321

Účastník zo zahraničia
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 09 Bratislava
Č. účtu príjemcu platby: 7000066247/8180
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK 4081800000007000066247
Variabilný symbol: 02321
Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 NITRA
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko /02321(VS)

V prípade požiadavky na vystavenie faktúry za úhradu vložného je potrebné zaslať (na sekretariát konferencie) nasledovné údaje, najneskôr do 30.5.2012:

  • Názov a adresa zamestnávateľa
  • IČO, IČ DPH