Vedecký výbor

Prezident konferencie:

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Vedecký výbor:

Predseda:

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Podpredseda:

doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.

UJŠ, Komárno Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne

Podpredseda:

prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Členovia:

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra

Ing. Jiban Kumar, PhD., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzyně

RNDr. Otakar Kúdela, CSc., Virologický ústav SAV, Bratislava

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

RNDr. Jan Nedělník, PhD., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

doc. Ing. Radovan Pokorný, PhD., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Selekt a.s., Bučany