PRÍSPEVKY NA KONFERENCIU

 • Zborník abstraktov (tlačená a elektronická forma, 1 exemplár pre každého registrovaného účastníka)
  1 príspevok (abstrakt) = 1 strana (odporúčaný jazyk – anglický)
 • Špeciálne číslo vedeckého časopisu Acta Fytotechnica et Zootechnica (tlačená a elektronická forma,
  1 exemplár pre každého prispievateľa do Acta). 1 príspevok (vedecký článok) = 4 strany (jazyk – anglický). Každý príspevok bude riadne oponovaný. V prípade nízkej kvality príspevku si vedecký výbor konferencie vyhradzuje právo príspevok nepublikovať.

POKYNY PRE PÍSANIE PRÍSPEVKOV

 • Formuláre, pokyny a šablóny na vkladanie príspevkov sú uvedené na web-stránke konferencie.
 • Pri vyplňovaní formulára je potrebné uviesť formu prezentácie a sekciu do ktorej má byť príspevok zaradený. Organizačný a vedecký výbor si v prípade nejasností vyhradzuje právo na preradenie príspevku do inej sekcie resp. zmenu formy prezentácie.

 • Konferencia bude prebiehať v nasledovných sekciách:
 1. mykológia
 2.  virológia a bakteriológia
 3.  entomológia
 4.  herbológia
 5.  integrovaná a biologická ochrana rastlín


Abstrakt v zborníku - šablóna
Acta Fytotechnica et Zootechnica - šablóna
Pokyny pre prispievateľovPOKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

 • Prednášajúci majú na každý referát limitovaný časový priestor 15 min. + 5 min. na diskusiu.
 • K dispozícii bude v sekciách PC + projektor. Prezentácie (Power Point) si každý prednášajúci prinesie na USB kľúči alebo CD resp. DVD nosiči.
 • Špeciálne požiadavky je nutné vopred konzultovať na sekretariáte konferencie.

POKYNY PRE POSTEROVÉ PREZENTÁCIE

 • Na každý poster bude vyčlenená plocha s prideleným číslom a názvom posteru.
 • Veľkosť posteru je max. 80 x 120 cm.
 • Postery si na panely účastníci umiestnia v priebehu prvého dňa konferencie, kedy bude prebiehať aj hodnotenie - súťaž o najlepší poster.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na spoločenskom večeri v prvý deň konferencie.